รับสมัคร  ด่วน
Back    
 

 PROJECT SUPERVISOR

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา 

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร CNC

2-3 อัตรา

2-3 อัตรา

2-3 อัตรา

 หมายเหตุ** 1. เงินเดือน 13,000-20,000 บาท และสวัสดิการ ตามเอกสารแนบ
 


2. จบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม/โยธา/เครื่องกล/วิศวอุตสาหการ/มัณฑนศิลป์ หรือ
      สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

4. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

5. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ ขยัน และซื่อสัตย์ต่อองค์กร

6. ทำงานเป็นทีมได้ มีความสามัคคี 

7. มีภาวะความเป็นผู้นำ

เป้าหมายบริษัท

“สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน โดยการสร้างสวัสดิการที่ดีที่สุด”

นโยบายคุณภาพ

“CPL มุ่งมั่น พัฒนา สร้างสรรค์ ใส่ใจคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”